GÜVENLİK KORUCUSU TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU
 
2019
 
 
 
 
 
BAŞVURULAR 28 ŞUBAT – 01 MART 2019
 
TARİHLERİ ARASINDA
 
AHLAT İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.
 
 
 
 
TELEFON NUMARASI
0 434 485 10 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        YASAL DAYANAK
 
         1.   442 sayılı Köy Kanunu,
         2.   09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği.
         3.   JGY 202-24 Geçici Köy Korucuları Yönergesi
         4.   İçişleri Bakanlığının 13.02.2019 tarihli, Sayı:12229819-165.04-E2848 sayılı     
              “Bakan Oluru”
 
B.     GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:
 
        İçişleri bakanlığının ilgi oluru ile Ahlat ilçesine bağlı Uludere Köyünde 1 adet güvenlik korucusu alımı yapılacaktır.GK lar ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemleri mülki idare amiri adına Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı yürütecektir.
 
C.     MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:
 
         Müracaatlar; duyurunun yapıldığı 28 Şubat  2019 tarihinden,  01 Mart 2019 günü mesai saati sonuna kadar dilekçe ile şahsen Ahlat İlçe J.K.lığına yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
Ç.     SINAV TARİHLERİ:
 
         GK adayları, Ahlat Kaymakamlığınca oluşturulacak Heyet tarafından 04 Mart 2019 tarihinde Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Spor Testi) tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar mülakat sınavına alınacaktır. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) ve mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.
        
D.     GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:
 
1.      T.C. vatandaşı ve erkek olmak,
2.      Askerlik hizmetini yapmış olmak,
3.      40 Yaşından büyük olmamak,
4.      Okuryazar olmak,
5.      Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,
6.      5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
7.      Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8.      3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
9.      Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
10.    Hâlihazırda görevlendirileceği köyde ilan tarihi itibariyle ikamet etmek,
11.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
12.    Siyasi parti üyesi olmamak,
13.    Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,
 
E.     İSTENEN BELGELER:
 
1.      Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
2.      Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,
3.      Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,
4.      Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,
5.      6 adet vesikalık fotoğraf,
6.      Sabıka kaydı,
7.      İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.
(Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem başlatılacaktır.)
 
F.      FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ:
 
Adaylar; 04 Mart 2019, Koşu, Mekik ve Şınav branşlarında Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi’nde EK-A’da bulunan cetvel doğrultusunda puanlama yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik, Koşu) ortalaması en az 50 puan olacaktır. Bir branştan 40’ ın altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.
FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ (ŞINAV, MEKİK, KOŞU) PUAN TABLOSU EK-A’DADIR.
 
 
G.     MÜLAKAT :
 
        Mülakat, 04 Mart 2019 İlçe Jandarma Komutanlığında yapılacaktır. . Mülakatta adaylar komisyon tarafından EK-B’deki “Değerlendirme Kriterleri” de esas alınarak 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 
 
Ğ.     SEÇME VE DEĞERLENDİRME:  
 
Fiziki yeterlilik testi ve mülakat puanı ortalaması adayların genel sıralamasını oluşturacak,  komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu görevlendirme işlemleri başlatılacaktır. Tüm kriterlerin değerlendirilmesi sonucu eşitlik durumunda eğitim, yaş, vücut kitle indeksi kriterlerine bakılacak, eşitliğin bozulmaması durumunda göreve alım işlemi kura ile belirlenecektir.
 
Yeterli sayıda başarılı GK adayı olmaması durumunda yeniden değerlendirme yetkisi komisyona aittir.
 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ EK-B’DEDİR.
 
 
 
 
                  
 
 
Bekir ALAGÖZ                                                 Hasan Emrah ALKAN
Uzm.J.IV.Kad.Çvş.                                            Jandarma Yüzbaşı
Hrk.Eğt.Ks.A.V.                                                 İlçe Jandarma Komutanı
 
 
 
……/…../2019
 
 
Mustafa AKGÜL
Ahlat Kaymakamı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEKİK TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
 
TEKRAR SAY.
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
20 – 30
31-40
41-50
     
36 ve üzeri
100
         
35
98
         
34
96
         
33
94
         
32
92
         
31
90
100
       
30
88
98
       
29
86
96
       
28
84
94
       
27
82
92
       
26
80
90
100
     
25
75
88
98
     
24
70
86
96
     
23
65
84
94
     
22
60
82
92
     
21
55
80
90
     
20
50
75
88
     
19
45
70
86
     
18
40
65
84
     
17
34
60
82
     
16
30
55
80
     
15
25
50
75
     
14
20
45
70
     
13
15
40
65
     
12
10
34
60
     
11
5
30
55
     
10
 
25
50
     
9
 
20
45
     
8
 
15
40
     
7
 
10
34
     
6
 
5
30
     
5
   
25
     
4
   
20
     
3
   
15
     
2
   
10
     
1
   
5
     
             
             
             
             
 
ŞINAV TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
 
TEKRAR SAY.
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
20 – 30
31-40
41-50
     
36 ve üzeri
100
         
35
98
         
34
96
         
33
94
         
32
92
         
31
90
100
       
30
88
98
       
29
86
96
       
28
84
94
       
27
82
92
       
26
80
90
100
     
25
78
88
98
     
24
76
86
96
     
23
74
84
94
     
22
72
82
92
     
21
70
80
90
     
20
68
78
88
     
19
66
76
86
     
18
64
74
84
     
17
62
72
82
     
16
60
70
80
     
15
55
68
78
     
14
50
66
76
     
13
45
64
74
     
12
40
62
72
     
11
35
60
70
     
10
30
55
68
     
9
25
50
66
     
8
20
45
64
     
7
15
40
62
     
6
10
35
60
     
5
5
30
55
     
4
 
25
50
     
3
 
20
45
     
2
 
15
40
     
1
 
10
35
     
             
             
             
             
 
3000 M. KOŞU TESTİ DEĞERLENDİRME TABLOSU
 
SÜRE (DK SN)
YAŞ GRUBUNA GÖRE PUAN
20 – 30
31-40
41-50
     
13 00
100
         
13 20
97
         
13 40
94
         
14 00
91
         
14 20
88
         
14 40
85
         
15 00
82
100
       
15 20
80
97
       
15 40
77
94
       
 16 00
73
91
       
16 20
70
88
       
16 40
65
85
       
17 00
60
82
100
     
17 20
55
80
97
     
17 40
50
77
94
     
18 00
45
73
91
     
18 20
40
70
88
     
18 40
35
65
85
     
19 00
30
60
82
     
19 20
25
55
80
     
19 40
20
50
77
     
20 00
15
45
73
     
20 20
10
40
70
     
20 40
5
35
65
     
21 00
 
30
60
     
21 20
 
25
55
     
21 40
 
20
50
     
22 00
 
15
45
     
22 20
 
10
40
     
22 40
 
5
35
     
23 00
   
30
     
23 20
   
25
     
23 40
   
20
     
24 00
   
15
     
24 20
   
10
     
24 40
   
5
     
25 00