İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü PDF Yazdır e-Posta
Share in FacebookTweet it!

 
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

                                                                            PERSONEL DURUMU

 

 

1

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

MUTLUK ÖZDEN

 

2

ŞUBE MÜDÜRÜ

BASRİ DAĞGÖL

 

3

ŞUBE MÜDÜRÜ

SADRETTİN PEKER

 

4

ŞEF

TUNCAY BİLDİRİCİ

 

5

ŞEF

YILMAZ YELEKİN

 

6

ŞEF

FAHRİ DEĞENEK

 

7

ŞEF

İSMAİL EYİGÜN

 

8

ŞEF

SALİH ALBAYRAK

 

9

V.H.K.İ

HAKKI GÖKLPA

 

10

V.H.K.İ

NEBİ ALÇİÇEK

 

11

V.H.K.İ

 SERVET GÜL

 

12

V.H.K.İ

NAZIM AKÇINAR

 

13

MEMUR

AHMET ELMAS

 

14

MEMUR

SELİM ALÇİÇEK

 

15

YARDIMCI HİZMETLER

ABDULSELAM GÖKBÜLAK

 

16

YARDIMCI HİZMETLER

CAHİT KARAKAPLAN

 

 


 

 


Telefon, Faks ve E-Posta Bilgileri

İlçe Milli Eğitim Müdürü : 0434 412 40 45

Şube Müdürleri : 0434 412 40 43

Şef : 0434 412 40 44

Personel : 0434 412 40 30

Web Sitesi : ahlat.meb.gov.tr

Faks No : 0434 412 40 46

E-Posta : ahlat13@meb.gov.tr

BÜTÇE - YATIRIM BÖLÜMÜN GÖREVLERİ

Bakanlığa ait veya tahsisli bina tesis araç ve gereçleri ile diğer imkanlardan bütün eğitim kurumlarının bir program dahilinde faydalanmasını sağlamak.

Yatırım programları ile eğitim kurumları için arazi ve arsa temini tesislerin yapımı bakımı ve onarımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Eğitim ve öğretim kurumlarından gelecek bütçe tekliflerini incelemek, değerlendirmek ve gerekli ödeneğin sağlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Genel ve özel idare bütçelerinden ayrılan ödeneklerin dağıtımı ve sarfı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Personelin özlük haklarına ait tahakkuk ve mutemetlik hizmetlerini yürütmek.

Diğer parasal işleri yürütmek.

GÖREVLİ PERSONEL TELEFON

Mesut ADIYAMAN - Şube Müdürü 0-434-4124043

Mehmet IŞIK - Şef 0-434-4124044

EĞİTİM - ÖĞRETİM BÖLÜMÜN GÖREVLERİ

Öğretim tekniklerindeki gelişme ve yenilikleri takip ederek eğitim komisyonları ile de ilişki kurmak suretiyle yönetici,öğretmen,öğrenci ve velileri bilgilendirmek.

Ölçme ve değerlendirme konularındaki gelişmeleri takip ederek değerlendirmek, gerektiğinde yönetici, öğretmen ,öğrenci ve velileri bilgilendirmek.

Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbirler almak, disiplin kurullarına gelen olayların tekrarlanmaması bakımından sebep ve sonuçlarını araştırmak, gerektiğinde ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

Öğrenci üst disiplin kurullarıyla ilgili hizmetleri yürütmek.

Öğrencilerin problemlerini sebep-sonuç ilişkisi içinde incelemek, yoğun görülen problemlerin giderilmesine yönelik önlemleri almak.

Eğitim ve öğretim kurumlarının açılması, kapatılması, ve bunlara ad verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Mecburi öğrenim çağındaki çocukların okula devamlarını sağlamak ve takip etmek.

Her öğretim yılı başında eğitim kurumlarının kapasitesini dikkate alarak öğrenci kayıtlarının sağlıklı bir şekilde yapılmasını ve sistem dışında öğrenci bırakılmamasını planlamak.

Açık öğretim lisesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Okulların uygun eğitim ortamından ortaklaşa yaralanmasını sağlamak.

Karşılaştırmalı sınavlar ile iş ve işlemleri yürütmek.

GÖREVLİ PERSONEL TELEFON

Mesut ADIYAMAN - Şube Müdürü 0-434-4124043

Nebi ALÇİÇEK -Memur 0-434-4124044


HİZMETİÇİ EĞİTİM

BÖLÜMÜN GÖREVLERİ

Hizmetiçi eğitim ile ilgili ihtiyaçları tespit etmek. Bakanlıkça veya il ve ilçe mahallinde düzenlenecek hizmetiçi eğitim programlarının yürütülmesinde gerekli tedbirleri almak, ilgili bölümlerle işbirliği yapmak.

Personelden hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmaları gerekenlerin planlamasını yapmak, ilgili birimlere sunmak.

Açılması gereken seminer ve kursları tespit etmek, ilgili birimlere bildirmek.

GÖREVLİ PERSONEL TELEFON

Mesut ADIYAMAN Şube Müdürü 0-434-4124043

Fezli BİDİRİCİ Bilgisayar İşletmeni 0-434-4124044


İNCELEME – SORUŞTURMA BÖLÜMÜN GÖREVLERİ

Milli Eğitim Disiplin kurulunun sekretarya işleriyle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Soruşturma hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak.

Denetim raporlarını incelemek, değerlendirmek ve ilgili yerlere bilgi vermek.

Soruşturma Raporlarını adli, idari ve disiplin yönünden değerlendirmek ,sonuçlarını ilgili yerlere bildirmek.

Şikayet ve müracaatları incelemek, değerlendirmek ve gereği yapılmak üzere ilgili birimlere intikal ettirmek.

GÖREVLİ PERSONEL TELEFON

Mesut ADIYAMAN Şube Müdürü 0-434-4124043

Fezli BİDİRİCİ Bilgisayar İşletmeni 0-434-4124044


SPOR ve İZCİLİK BÖLÜMÜN GÖREVLERİ

Öğrencilerin ders dışında kalan zamanlarını sosyal, kültürel, sportif faaliyet alanlarında değerlendirmelerine ilişkin hizmetleri yürütmek.

Öğrenciler için gençlik, izcilik, kamp ve spor tesislerinin kurulması ve bunların işletilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.

Bütün öğretim kurumlarının beden eğitimi, spor, halk oyunları ve benzeri faaliyetlerine ait araç - gereç, ödül ve diğer benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

Okul içi ve okullar arası beden eğitimi, izcilik ve spor faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, programlamak ve yürütmek.

Milli ve mahalli bayramlarla ilgili kutlama programlarının yapılması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

Görev alanı ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında yapılacak her türlü faaliyetlere katılacak olan öğretmen ve öğrencilerin görev ve izinleri ile ilgili işlemleri yapmak.

Sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin götürülmesinde koordinasyonu sağlamak.

GÖREVLİ PERSONEL TELEFON

Nurettin ÖZDAŞ Şube Müdürü 0-434-4124043 Hakkı GÖKALP V.H.K.İ. 0-434-4124044


KÜLTÜR ve SAĞLIK BÖLÜMÜN GÖREVLERİ

Türk dili, tarihi, kültürü ve güzel sanatlar alanlarında yapılan çalışmaların yürütülmesi sağlamak. Eğitim kurumlarında Türkçe'nin doğru ve düzgün konuşulması ve yazılması için çeşitli etkinlikler düzenlemek ,okul gazetesi çıkarılmasını teşvik etmek ve bu amaçla danışmanlık hizmeti yapmak.

Okuma alışkanlığının geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak , okul ve sınıf kitaplıkları kurulmasına yardımcı olmak.

Yurt dışı eğitim kurumlarından alınan alınan diploma ve diğer öğrenim belgelerinin denklik işlemlerini yürütmek.

Milli kültür zenginliklerine yönelik programlar hazırlamak.

Sağlık, beslenme, çevre, trafik ve benzeri hizmetlerle ilgili eğitici programlar hazırlamak.

Eğitim faaliyetlerinin; Milli eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri, okulun amaçları, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda yürütülmesini takip etmek, öğrencileri her türlü bölücü, yıkıcı ve zararlı etki ve davranışlardan korumaya yönelik okul, ilçe ve il bazında sempozyum, panel, münazara gibi etkinlikleri gerçekleştirmek.

Milli Eğitim danışma kurulu ve Eğitim komisyonunun çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Bakanlıkça düzenlenen yarışmaların il düzeyinde mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

Her yıl kitaplıktan yararlanan öğrenci ve öğretmenlere ait istatistiki bilgileri değerlendirmek.

Film,radyo, televizyon ile eğitim ve öğretim hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmek.

GÖREVLİ PERSONEL TELEFON

Mesut ADIYAMAN Şube Müdürü 0-434-4124043

Hakkı GÖKALP V.H.K.İ. (Kültür) 0-434-4124044

Nebi ALÇİÇEK Memur (Sağlık) 0-434-4124044


ÖZLÜK – ATAMA BÖLÜMÜN GÖREVLERİ

Personel durumunu takip etmek. Kısa ve uzun vadeli personel planlamasını yapmak.

Açık yöneticilikler için süresi içinde atama ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Personelin atama ve yer değiştirmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek , personelin dengeli dağıtımını sağlamak.v

Ders geçme ve kredi uygulaması dikkate alınarak her dönem seçilen derslere göre orta dereceli okullar arasında öğretmen görevlendirmesi yapmak.

Ders dağıtımı çizelgesini incelemek görülen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak.

Bakanlıkça bilgisayar konusunda yetiştirilen öğretmenlerin atama ve görevlendirmesine ait iş ve işlemleri yürütmek.

GÖREVLİ PERSONEL TELEFON

Nurettin ÖZDAŞ Şube Müdürü 0-434-4124043

Fezli BİLDİRİCİ Bilgisayar İşletmeni (Özlük) 0-434-4124044

Servet GÜL Memur (Atama) 0-434-4124044

 

"Kutlu Şehir Ahlat "Tanıtım Filmi

“Kutlu Şehir Ahlat” Kısa Versiyon

“Kutlu Şehir Ahlat” Orta Versiyon

"Kutlu Şehir Ahlat "Uzun Versiyon

Ahlat Videoları

Diriliş Ertuğrul 43. Bölüm

Diriliş Ertuğrul 23. Bölüm

Diriliş Ertuğrul 25. Bölüm

Ahlat Selçuklu Mezarlığı

Kaymakamımızın Konuşması