İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü PDF Yazdır e-Posta
Share in FacebookTweet it!

   A H L A T K A Y M A K A M L I Ğ I 

  HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

           BAŞVURU SIRASINDA

           İSTENEN BELGELER

HİZMET      TAMAMLANMA

SÜRESİ (En Geç)

1

Apostil Tasdik Şerhi Düzenlenmesi İşlemi

1- İlçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından alınan resmi belgeler ve noter tasdikli belgeler

10 Dakika

2

Vatandaş (Düğün, Eğlence vb.) İzin Başvuruları

1- Dilekçesi (Talep Edilen Konu İle İlgili)

10 Dakika

3

Tüketici Sorunları Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi
2- Fatura
3- Satış Fişi
4- Garanti Belgesi veya Sözleşme

1 Ay
(Yasal süre 3 Ay)

4

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi

1- Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
2- Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği, kat maliki ise tapu kayıt örneği,
3- Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
4- İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
5- İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği. 

7 gün

5

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

1- Dilekçe

15 Gün

6

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

1- Başvuru Belgeleri:
2- Matbu Dilekçe
3- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
4- Vergi Levhası
5- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
6- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
7- TİB onaylı filtre programı.
8- Kamera Faturası yada kameranın takıldığı yerin fotoğrafı
9- Sorumlu Müdür İçin ( İyi hal Kağıdı, İkametgah, Nüfus Cüzdanı

15 Gün

7

4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması

1- Şikayet Dilekçesi (Dilekçede bulunması gereken hususlar: Şikayetçinin Adı, Soyadı; Adresi, ve Telefon numarası. Şikayet edilen memurun Adı, Soyadı, Çalıştığı kurum)  

30 + 15 Gün

8

Disiplin Cezasına İtiraz İşlemleri

1- İtiraz dilekçesi
2- Disiplin Cezası Kararı
3- Disiplin Cezası Karar Tebellüğ Belgesi  

30 Gün

9

Görev Belgesi Müracaatıı

1- Görev Belgesi talep Dilekçesi

10 Dakika

10

Muhtar İzin Müracaatları

1- İmzalı, Mühürlü İzin Talep Dilekçesi (İzine ayrılan muhtara 1. Azası vekalet edecektir.)

10 Dakika

11

Yıpranmış, Kaybolmuş veya Çalınmış Mühür Müracaatı

1- Muhtarlık mührünün yıprandığı, kaybolduğu veya çalındığına dair dilekçe.
2- Çalındı ise Kollu Kuvvetlerinde hazırlanmış tutanak.
3- Mühür Berat Resmi Mühür Yönetmeliği'nde belirtilen hesaplardan birine yatırılmış 70 TL mühür bedeli dekontu.

1 Ay

12

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hak.

1- Başvuru Formu

15 Gün

13

İnsan Hakları

1- Başvuru Formu

15 Gün

14

BİMER

1- Başvuru Dilekçesi www.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşılabilir.)

15 Gün

15

Resmi İlan

1- Talep yazısı
2- İlan Metni  

10 Dakika

16

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 75. Maddesi gereğince tahkikat

1- İlgili Kurumun Talep Yazısı
2- Boşaltılması İstenilen Yer İçin Yapılan Tebligat
3- Kira Sözleşmesi

15 Gün

17

4341 Sayılı Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerine verilen Muhtaçlık kararı

1- Form (muhtar onaylı),
2- Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
4- Tüm aile fertlerini gösteren nüfus kayıt örneği  

7 gün

 

 

 

18

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz ve Müdahalenin Önlenmesi Hakkındaki Kanun Gereğince Yapılacak İşlem

1- Başvuru Dilekçesi
2- Tapu Belgesi
3- Kira Kontratı
* Dilekçede bulunması gereken hususlar; Başvuru sahibinin adı soyadı, Şikayet edilenin adı soyadı ve adresi, Şikayet konusu taşınmazın yeri

15 Gün + 5 Gün
(Soruşturma ve İnfaz)

19

Adli Sicil Kaydı

1-    Başvuru Dilekçesi

2-    Nüfus Cüzdanı

15 Dk.

         İLK MÜRACAAT YERİ                                                                      İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

          İsim                    : Sıtkı ERDEMİR                                                     Bülent TEKBIYIKOĞLU

          Unvan                : Yazı İşleri Müdürü                                               Kaymakam

          Adres                 : Ahlat Kaymakamlığı                                             Ahlat Kaymakamlığı

        Telefon ve Fax   : 434 412 40 01 – 434 412 48 73                         434 412 40 01 – 434 412 48 73                  

         e-Posta           : sitki.erdemir@icisleri.gov.tr                            bulent.tekbiyikoglu@icisleri.gov.tr">bulent.tekbiyikoglu@icisleri.gov.tr

 

 

 

İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 e-mail adresimiz : ahlat@ahlat.gov.tr

Telefon Numaralarımız : 434 4124001-02

Faks : 434 4124873

Personel Durumu:

 

 

 

 

1

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

SITIKI ERDEMİR

2

ŞEF

BURCU GÜVENDİK

 3

 V.H.K.İ

 A.ALİM KAPTAN

4

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

MUSA AKÇELİK

5

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

ERKAN TOY

6

DERNEKLER  BÜROSU MEMURU

MAHFUZ AKKUŞ

7

ÖZEL KALEM MEMURU

MURAT DEĞERLİ

8

KORUMA  POLİSİ

EMRE KUYUMCU

9

YARDIMCI HİZMETLER

BÜLENT AKKAYA

10

ŞOFOR

EKREM SUNAV

 

 

 

 

 

 

 

"Kutlu Şehir Ahlat "Tanıtım Filmi

“Kutlu Şehir Ahlat” Kısa Versiyon

“Kutlu Şehir Ahlat” Orta Versiyon

"Kutlu Şehir Ahlat "Uzun Versiyon

Ahlat Videoları

Diriliş Ertuğrul 43. Bölüm

Diriliş Ertuğrul 23. Bölüm

Diriliş Ertuğrul 25. Bölüm

Ahlat Selçuklu Mezarlığı

Kaymakamımızın Konuşması