PDF Yazdır e-Posta
Share in FacebookTweet it!

 

alt

  


 

 

 


T.C


AHLAT KAYMAKAMLIĞI


Ahlat Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı


İHALE İLANI


 [Kınalıkoç Köyü  İçme Suyu Tesisi Yapım İşi]   


Köylere Hizmet  Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 18. Maddesi 1. Bendi Uyarınca  Açık İhale Usulü  ile ihale edilecektir.


                        Not:Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Tüzüğünün 27. maddesi gereği 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. İhale işleri Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.


1-İdarenin


a) Adı                                                                   : Ahlat Kaymakamlığı  Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı


b) Adresi                                                              : Hükümet Konağı Kat 2 Ahlat/Bitlis


c) Telefon ve faks numarası                                 :0434 4124020-04344124171


d) Elektronik posta adresi (varsa)                         :khgb@ahlat.gov.tr


2-İhale konusu işin


a) Adı                                                                   : Kınalıkoç Köyü  İçme Suyu Tesisi Yapım İşi


b) Niteliği, türü, miktarı                                        : İçme Suyu Yapım İşi (İşin keşfine göre)


c) Yapılacağı yer                                                  : İşin Adında Belirtilen Köyler


d) İşe başlama tarihi                                               : Sözleşme tarihinden itibaren  5 takvim günü  içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


e) İşin süresi                                                         : Yer tesliminden  itibaren 45  takvim  günü içinde iş geçici kabule hazır hale getirilerek teslim edilecektir.


3-İhalenin                                                            


a) Yapılacağı yer                                                  : Ahlat Köylere Hizmet Götürme Birliği


b) Tarihi ve saati                                                   : 20/06/2017  günü Saat: 14:00 de ihale edilecektir.


 

 

 

 

 

 

          

31 Ağustos 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29461

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINA GİREN SUÇLARIN

FAİLLERİNİN YAKALANMASINA YARDIMCI OLANLARA

VERİLECEK ÖDÜL HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasında etkinliği artırmak için, işlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere verilecek para ödülünün miktar, usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3713 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen ibarelerden;

a) Ödül Komisyonu: İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği üyelerden oluşan komisyonu,

b) Yardımcı olan: 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanları veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödül Verilmesinde Esas Alınacak İlkeler

Ödül verilme şartları

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğe göre para ödülü verilebilmesi için;

a) Aydınlatılmasına yardımcı olunan suçun, 3713 sayılı Kanun kapsamında bulunması,

b) Verilen bilginin, suçun aydınlatılması veya failin belirlenmesine yardımcı olacak niteliği haiz olması,

c) Ödüllendirilecek kişinin; suçun işlenişine iştirak etmemiş olması, geçici köy korucuları hariç kolluk, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli olmaması,

gerekir.

(2) Ödüllendirme, Ödül Komisyonu tarafından tespit ve ilan edilen ve 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suç ve failler hakkında yapılır.

(3) Suçun aydınlatılmasına yönelik bilgilerin ödüllendirmede değerlendirilebilmesi için, daha önce terörle mücadelede görev alan istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personel tarafından temin edilmemiş olması gerekir.

(4) Ödüllendirme için, ödüllendirilecek kişinin talebi şarttır. Bu talepler, yardımcı olanın başvurusunu alan kurumlarca tutanağa bağlandıktan sonra il emniyet müdürlüklerine gönderilir.

(5) Ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olması şartı aranmaz.

Ödülün miktarı

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre verilecek ödülün miktarı; sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya ihbar edilecek fail dikkate alınarak Ödül Komisyonu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ancak bu miktar 200 bin Türk lirasını geçemez. Suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya aydınlatılacak suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre verilecek ödülün miktarı, Ödül Komisyonunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile 20 katına kadar artırılabilir. Bu fıkradaki parasal sınır, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır ve bu hesaplamada bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(2) Bir şahıs, bu Yönetmelik kapsamında birden fazla suçun aydınlanmasına veya birden fazla failin yakalanmasına yardımcı olursa, ödül miktarı aydınlatılmasına yardımcı olduğu her suç ve fail için ayrı ayrı belirlenebilir.

Ödeme zamanı ve şekli

MADDE 6 – (1) Ödeme zamanı ve şekli Ödül Komisyonu kararında gösterilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödül Komisyonu

Ödül Komisyonu

MADDE 7 – (1) Ödül Komisyonu, emniyet işlerinden sorumlu İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Emniyet Genel Müdürünün belirleyeceği üç üye, Jandarma Genel Komutanının belirleyeceği üç üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Ödül Komisyonu, İçişleri Bakanının onayıyla teşekkül eder. Üyelerin belirlenmesinde üst düzey yönetici olması ile terörle mücadele birimlerinde görev alması göz önünde bulundurulur.

(2) Ödül Komisyonu, başkanın belirleyeceği gün ve yerde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar İçişleri Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.

(3) Ödül Komisyonu il emniyet müdürlüklerinden gelen dosyalarla ilgili olarak, 3713 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca ödüllendirileceklere karar verir.

(4) Ödül Komisyonunun sekretarya görevi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ödenek

MADDE 8 – (1) Ödüllendirmeye ilişkin giderler İçişleri Bakanlığının bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Hak sahibine yapılacak ödemeler Ödül Komisyonu kararında belirtilen il valilikleri tarafından gerçekleştirilir.

Kimliklerin ve bilgilerin gizliliği

MADDE 9 – (1) 3713 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükmü saklı kalmak üzere, ödül verilen kişilerin kimlikleri hiçbir şekilde açıklanamaz.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve buna ilişkin iş ve işlemler ile bunların denetimleri vesilesiyle edinilen bilgiler gizlidir. Bu gizliliğe riayet etmeyenler hakkında genel hükümlere göre cezai işlem uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

http://www.terorarananlar.pol.tr

 

 

 

 

 

                                                      

T.C.
AHLAT KAYMAKAMLIĞI
Özel Kalem Bürosu

 

 

Sayı   :

77109902-010.06.99-E.1000

21/08/2015

Konu :

Genelge/2015-07

 

 

 

 


        Valilik Makamının 20.08.2015 tarihli ve 2015-07 sayılı genelgesi ekte gönderilmiştir.
        
        Ekli genelgedeki belirtilen hususların İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tebliğini, yerleşim yeri içerisinde bulunan iş makinesi sahiplerine yerleşim yeri muhtarları tarafından işmakinesi tanıtım ve görev belgesinin  ulaştırılması, kurumların ilan panosunda da bir hafta süreyle  ilanı ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından genelgede belirtilen hususların yerine getirilmesi hususlarında;

        Gereğini önemle rica ederim. 
        

 

 


Bülent TEKBIYIKOĞLU
Kaymakam

 

EK: Genelge (3 Sayfa)

 

DAĞITIM :

Gereği:

Bilgi:

AHLAT İLÇE JANDARMA
KOMUTANLIĞI
AHLAT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU KURUMLARINA
KAMU KURULUŞLARINA
MAHALLE MUHTARLIKLARINA
KÖY MUHTARLIKLARINA

AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU
MÜDÜRLÜĞÜNE

                                        

Son günlerde meydana gelen terör olaylarında iş makinelerinin sıkça kullanıldığı tespit

edilmiştir. Bu çerçevede Valiliğimiz tarafından 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11/C

maddesine dayanılarak kamu ve özel sektöre ait iş makinelerinin kullanımı, sevk ve idaresi

ile ilgili aşağıdaki karar ve tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

Buna göre;

1.Yerel Yönetimler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, bunların bağlı ve ilgili kuruluşları, bu

kurumlar için kiralama, hizmet alımı veya ihaleli iş yapan firmalar ile özel firmalar ve

şahıslara ait olan iş makineleri de dahil olmak üzere trafiğe çıkan her türlü iş makinesi için;

a. İş makinesinin ruhsat sahibine ait bilgiler,

b. Iş makinesi operatörünün adı soyadı ve TC Kimlik numarası bilgileri,

c. Iş makinesinin hangi kurum veya kuruluş veya kişi adına iş yaptığı,

d. İş makinesinin hangi iş için görevlendirildiği,

e. Iş makinesinin hangi güzergahta hangi saatler arasında çalışma yapacağına ilişkin

bilgiler,

Yukarıdaki sayılan hususları içeren bir “İŞ MAKİNESİ TANITIM VE GÖREV

BELGESİ” günlük olarak düzenlenerek yetkili kişi tarafından imzalanıp mühür/kaşe

yapılmak suretiyle iş makinesi operatörüne teslim edilecektir.

2.Bu kapsamda kolluk kuvvetleri tarafından iş makineleri gerek seyir halinde gerekse de

çalışma esnasında denetime tabi tutulacak ve yukarıda muhteviyatı belirtilen ve bir örneği

ekte bulunan “İŞ MAKİNESİ TANITIM VE GÖREV BELGES İs”orulacaktır. Bu

belgeyi ibraz edemeyen iş makineleri derhal parka çekilecektir.

3.Eksik belge nedeni ile iş makinesinin parka çekilmesi halinde her türlü çekici, otopark

vb.’ye ait masraflar aracın ilgilisi tarafından karşılanacaktır.

4.Yaygın şiddet olaylarının cereyan etmesi halinde mülki amirin emri ile “İŞ

T.C.

BİTLİS VALİLİĞİ

Özel Kalem Müdürlüğü

DAĞITIMLI

Sayı : 68167424-010.06.99-E.4083 20/08/2015

Konu : Genelge/2015-07

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.eicisleri.

gov.tr/EvrakDogrulama adresine

girerek (1NldIy-kK36sL-SrZhrh-W0HpXy-3USvr6t3) kodunu yazınız.

Hükümet Konağı Kat:1

Telefon No: (434)226 50 00 Faks No: (434)226 50 10

e-Posta: bitlis@bitlis.gov.tr İnternet Adresi: http://www.bitlis.gov.tr

Bilgi için: Emine ÇOBAN

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Telefon No:

MAKİNESİ TANITIM VE GÖREV BELGES İb”ulunduran araçlardan da işlerine ara

vermeleri ve gösterilecek yere park etmeleri kolluk tarafından istenebilecektir. Bu durumda

araçların yaptıkları işe ara vermeleri ve kendilerine gösterilen yere park etmeleri zorunludur.

Bu hususta direnç gösterilmesi halinde kolluk tarafından zor kullanılarak iş makineleri parka

çekilecek ve 3. Madde hükmü uygulanacaktır.

5.Yukarıdaki hükümlerin icrasından ilçelerde Kaymakamlar sorumludur.

6.Alınan karar ve tedbirler belediyeler ve kamu kurumları tarafından her türlü vasıta ile

kamu oyuna duyurulacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Salih ALTUN

Vali V.

EK: Örnek Form

DAĞITIM :

Gereği: Bilgi:

İlçe Kaymakamlıklarına

Bitlis Belediye Başkanlığı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü

 


 

                                                                                              T.C.

AHLAT KAYMAKAMLIĞI

 

 

 

Karar Tarihi: 06.08.2015

Karar No      : 2015/01

 

 

 

               İLÇEMİZ TUNUS MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN  ABDURRAHMAN GAZİ TÜRBESİNİN İNANÇ TURİZMİ BAKIMINDAN İLÇEMİZİN TARİHİ  VE  KÜLTÜREL  DEĞERLERİNE  LAYIK  BİR  KONUMDA   OLMASI NEDENİYLE TÜRBE ÇEVRESİNDE NAHOŞ GÖRÜNTÜLERE  SEBEBİYET VEREN  PİKNİK YAPILMASI VE HAYVAN  KESİLMESİ  ÇEVRE VE  İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN HOŞ OLMAYAN GÖRÜNTÜ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ  OLDUĞUNDAN  BU  TÜR  FAALİYETLERİN YASAKLANMASINA DAİR KARAR:

 

            Amaç:

            Madde 1:Bu karar  Ahlat ilçe sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin kişi dokunulmazlığı ve memnuniyetinin,kamu esenliğinin sağlanması inanç turizmi açısından türbe ziyaretlerinin sükunet içinde yapılması amacıyla alınmıştır.

 

            Kapsam:

            Madde 2:Bu karar Ahlat İlçesi Tunus Mahallesi içinde bulunan Abdurrahman Gazi Türbesi ziyaretlerinin icrası için yerinde kullanılması  türbe çevresinin kirletilmemesi ,sükunetin sağlanması,maksat dışı amaçlarla kullanılmaması bakımından piknik yapılması ile hayvan kesilmesinin yasaklanması ve buna uymayanlar hakkında idari para cezası uygulamasını kapsar.

 

            Dayanak:

            Madde 3:Bu karar 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç ve 66. Maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 4/1 ve 32.Madde hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Genel Hükümler ve Esaslar:

            Madde 4:Kişilerin inanç turizmi açısından türbe ziyaretinden yararlanmasına neden olabilecek piknik yapılması ve hayvan kesilmesinde  çevre kirliliği,gürültü ve patırtı ,inanca uygun olmayan yiyecek-içecek,alkollü içeceklerden dolayı çıkabilecek her türlü huzur ve sükunu bozucu davranışların Tunus Mahallesi Abdurrahman Gazi Türbesi ve çevresinin temiz olması ile inanç gereği gerekli sükunetin sağlanması bakımından piknik yapılması,hayvan kesilmesi,alkollü içecek içilmesi yasaktır.

 

            Cezai Hükümler:

            Madde 5: Bu karara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 32/Ç ve 66.maddesi delaleti ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi uyarınca yasal işlem yapılacaktır.Bu hususta denetimlerin Ahlat Belediye Başkanlığı Zabıta Amirlerince yapılması,çıkabilecek mukavemet veya engelin aşılmasında İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli destek  sağlanacaktır.

 

           

Yürürlük:

Madde 6:Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 7:Bu kararın denetim ve cezai müeyyideleri İlçe Belediye Başkanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sağlanacak,Ahlat Kaymakamı tarafından yürütülecektir.

 

 

 

 

Bülent TEKBIYIKOĞLU

Ahlat Kaymakamı

 

 

"Kutlu Şehir Ahlat "Tanıtım Filmi

“Kutlu Şehir Ahlat” Kısa Versiyon

“Kutlu Şehir Ahlat” Orta Versiyon

"Kutlu Şehir Ahlat "Uzun Versiyon

Ahlat Videoları

Diriliş Ertuğrul 43. Bölüm

Diriliş Ertuğrul 23. Bölüm

Diriliş Ertuğrul 25. Bölüm

Ahlat Selçuklu Mezarlığı

Kaymakamımızın Konuşması