T.C
AHLAT KAYMAKAMLIĞI
Ahlat Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İHALE İLANI
 [Saka-Taşharman- Serinbayır Grup Köy Yolu BSK Yapım İşi]   
Köylere Hizmet  Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 18. Maddesi 1. Bendi Uyarınca  Açık İhale Usulü  ile ihale edilecektir.
Not:Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Tüzüğünün 27. maddesi gereği 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. İhale işleri Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.
1-İdarenin
a) Adı                                                                   : Ahlat Kaymakamlığı  Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi                                                              : Hükümet Konağı Kat 2 Ahlat/Bitlis
c) Telefon ve faks numarası                                 :0434 4124020-04344124171
d) Elektronik posta adresi (varsa)                         :khgb@ahlat.gov.tr
2-İhale konusu işin
a) Adı                                                                   :                Saka-Taşharman- Serinbayır Grup Köy Yolu BSK Yapım İşi
b) Niteliği, türü, miktarı                                        :BSK Yol Yapım  (İşin keşfine göre)
c) Yapılacağı yer                                                  : Ahlat İlçesi Saka-Taşharman-Serinbayır Grup Köy Yolu
d) İşe başlama tarihi                                               : Sözleşme tarihinden itibaren  5 takvim günü  içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
e) İşin süresi                                                         : Yer tesliminden  itibaren 75 takvim  günü içinde iş geçici kabule hazır hale getirilerek idareye teslim edilecektir.
3-İhalenin                                                            
a) Yapılacağı yer                                                  :Ahlat Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Tarihi ve saati                                                   :08/06/2018  günü Saat: 11:00’ de ihale edilecektir.
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numaraları ile varsa elektronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya  imza sirküleri;
4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
4.3.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. Maddesinin (a),(b),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin  yazılı taahhütname.
4.1.4.1- İlgili mevzuat gereğince kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay için de alınmış belge.
4.1.4.2- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ( üç )ay içinde alınmış belge.
4.1.5- Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6.İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
4.1.7- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.1.7.1- Bu Madde Boş Bırakılmıştır.
4.1.8 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.1.8.1- İş Deneyim Belgesi: İsteklinin son on beş yıl içinde Kamu veya Özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işler ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50’i oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.1.8.2-Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan A/Altyapı İşleri I-II-  V-VII Grup işler benzer iş olarak kabul  edilecektir.
4.1.8.3- Benzer İşe Denk Sayılacak Mühendislik veya Mimarlık Bölümleri: En Az 5 Yıl Deneyimli İnşaat Mühendisi
4.1.9-- Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler:
4.1.9.1-Anahtar Teknik Personel İstenilmemektedir.
4.1.9.2-Teknik Personel:
Adet                        Pozisyonu                              Meslek Unvanı                                                                     Mesleki Özellikleri
1                             Şantiye Şefi                            İnşaat Mühendisi Veya Teknikeri                                         En Az 5 Yıl Deneyimli
4.1.10- İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçları Taahhütnamesi ve Bildirisi
5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
6- İhale dokümanı  Ahlat Köylere Hizmet Götürme Birliği] adresinde görülebilir ve 3.500,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
8- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif teklif,  en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
10- Teklifler 08/06/2018 günü ihale saatine kadar Köylere Hizmetler Götürme Birliğine elden verilecektir. Posta vasıtasıyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif [ veremezler].
13-İstekliler tekliflerini, [ Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.]
15- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi (isteklinin ortak girişim olması halinde 4. maddede  yer alan belgelerden (idari şartnamede belirtilen) her biri ortaklarca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
a) İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %20’ sini sağlaması gerekir.
b)İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler.
16- İdare verilen teklifleri uygun görüp görmemekte, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
17-İş bu ilan metninde bulunmayan hususlar ile ilgili İdari şartname,sözleşme tasarısı ve ihale ile ilgili diğer evraklara bakılacaktır.İhale Dokümanında bulunmayan hususlara ilanda yer verilmemiştir.
18- İdarece verilen tüm ihale dokümanlarının istekliler tarafından okunduğuna dair belge imza ve kaşesi basılarak teklifleri kapsamında sunulacaktır.